ACT-metoden

ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en vetenskapligt förankrad psykoterapeutisk metod och en senare form av KBT. Terapiformen är en del av den så kallade ”tredje vågens beteendeterapi” vilken kännetecknas av fokus på psykologiska symtoms funktion och sammanhang, snarare än symtomen i sig. Man fokuserar helt enkelt mer på livssammanhang och mindre på symtom. Syftet med behandlingen är att komma närmare det liv man vill leva.

Utifrån vetenskapliga studier kring det mänskliga medvetandet har behandlingsmodellen och metoder inom ACT utvecklats under tjugo år till en modern form av beteendeanalys. Resonemangen kring psykologisk problematik är utvecklat utifrån inlärningsteori. En grund i ACT-modellen är att psykologiska problem anses härröra ur upplevelsemässigt undvikande. Upplevelsemässigt undvikande inträffar när en individ är ovillig att vara i kontakt med inre upplevelser (tankar, känslor, minnen och kroppsliga förnimmelser) och agerar för att undvika eller fly dessa inre upplevelser. Detta har visat sig vara associerat med högre grad av generell psykopatologi, depression, ångest, trauma, olika specifika rädslor samt lägre livskvalitet. Avsikten är att undvika plåga, men detta blir en fälla som över tid låser fast personen i den plåga som han/hon försöker undvika. Det är inte symtomen (tankar, känslorna, minnen och de kroppsliga förnimmelserna) i sig utan försöken att lösa dem som anses vara problemet, då det sker på bekostnad av viktiga områden i livet t.ex. relationer och personlig utveckling. Upptagenheten av att hantera de inre upplevelserna får konsekvensen att livet läggs på hyllan i väntan på att må bättre.

Målet med ACT är att öka den psykologiska flexibiliteten, det vill säga att vara i full kontakt med nuet och om sig själv som en individ som har en inlärningshistoria samt utifrån vad situationen kräver antingen förändra eller fortsätta med beteenden i syfte att komma närmare sin egen livsriktning och leva i linje med sina egna valda värden. Kärnan i målet är att hjälpa individen att leva ett så rikt och meningsfullt liv som möjligt. Framgång i behandlingen värderas utifrån beteenden som leder i riktning mot de egna personliga värderingarna.

I behandlingen arbetar terapeuten för att synliggöra beteendemönster och upplevelsemässigt undvikande, skapa flexibilitet till inre upplevelser samt öka de beteenden som leder till värderade mål. Utifrån en personlig beteendeanalys skapas en behandlingsplan. Många av behandlingsinterventionerna är upplevelsebaserade.

ACT är listad som en evidensbaserad metod vid kronisk smärta, depression, ångest, psykos och tvångssyndrom (Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006/2012).

ACT och att kämpa med vikten
ACT har utvärderats för personer med fetma i ett antal projekt. Du finner studierna under fliken vetenskapliga publikationer. I ett projekt fick hälften av de patienter som hade genomgått ett traditionellt viktminskningsprogram  ACT efteråt. Resultaten visade vid uppföljning att färre deltagare bland dem som erhöll ACT hade gått upp i vikt, de hade också en lägre upplevelse av stigmatisering, bättre generell mental hälsa och högre upplevd livskvalitet än kontrollgruppen vid en tre månaders uppföljning (Lillis, Hayes, Bunting & Masuda 2009).

Målet med ACT för personer med fetma är att öka livskvalieten och lära ut strategier för att hantera tankar kring kropp och vikt. Personer med en historia av övervikt har ofta utvecklat själv-stigmatiserande tankar om sig själv, som kan bli hindrande. Detta brukar kallas för upplevelsemässigt undvikande: att undvika inre, tankar även om det gör skada och skapar mer lidande. Ex. ”Jag kan inte gå till badhuset, för att jag måste gå ner i vikt först”. Acceptans syftar till en ovillkorlig acceptans av alla inre upplevelser, det vill säga tankar och känslor. Genom att acceptera tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser kan man komma närmare det liv man vill leva. Ex. ”Jag får tanken att jag måste gå ner i vikt först och bli nöjd med min kropp, men jag går ändå till badhuset, för jag tycker om att vara i vattnet, där jag kan flyta, simma, vara närvarande. Det är meningsfullt för mig och berikar mitt liv att bada”. Så acceptans är i tjänsten av ett värderat liv.

ACT är en form av kontextuell beteendeterapi. Ett antagande är funktionell kontextualism, som innebär att människors beteenden, inte anses styras av enstaka faktorer utan av ett antal omständigheter i individens kontext, inre och yttre miljö. Funktionell kontextualism innebär att alla beteenden, även inre som t.ex. tankar, har en funktion som upprätthåller dem och att beteendena har en nära koppling till det sammanhang som de utförs i. Draget till sin spets är detta uttalande radikalt eftersom det innebär att människan inte kan separeras från sitt sammanhang. Detta antagande blir viktigt då man sätter vad det innebär att leva med fetma i sin kontext och analyserar beteenden utifrån det.

Funktionell analys är ett sätt att dela upp ett komplext sammanhang i meningsfulla delar. Analysen blir meningsfull, då den hjälper oss förändra beteenden vilket gör att synen på sanning är strikt pragmatisk. Termen ”successfull working” syftar till att beskriva när vi gör något som fungerar för oss och blir en måttstock för att analysen är korrekt och det mål vi strävade efter uppnåtts. Via övningar i ACT skapas förutsättningar för att etablera en ny kontext. Det som utgjort stimuli för flykt och undvikande etableras nu som stimuli för undersökande och utforskande.

Du kan läsa mer om ACT via den amerikanska hemsidan för ACT, contextual psychology.